Użytkowanie lasu - Główne

Użytkowanie lasu jest gałęzią gospodarki leśnej zajmującą się planowaniem i racjonalnym pobieraniem użytków leśnych w postaci:

 • drewna w granicach nie przekraczających możliwości produkcyjnych lasu,
 • produktów ubocznego użytkowania lasu w sposób zapewniający możliwość ich biologicznego odtwarzania, a także ochrony przyrody.

Użytkowanie lasu należy również rozpatrywać jako dyscyplinę naukową traktującą nie tylko o użytkach leśnych, ale i służącą zaspokajaniu potrzeb społecznych. Użytkowanie lasu zajmuje się przede wszystkim sposobami i organizacją pozyskiwania drewna i innych płodów leśnych oraz narzędziami do tego służącymi, ich budową i techniką posługiwania się nimi.

Podstawą do opanowania tej dziedziny wiedzy jest nauka o drewnie. Ze względu na rodzaj użytków leśnych użytkowanie lasu dzieli się na:

 • użytkowanie główne (dotyczące pozyskania i wykorzystania surowca drzewnego)
 • użytkowanie uboczne (dotyczące pozyskania i wykorzystania innych użytków niedrzewnych min. owoców, grzybów leśnych, żywicy).

 


Użytkowanie główne

Wszystkie drzewostany LZD Krynica pełnią funkcje ochronne oraz zostały zaliczone do gospodarstwa specjalnego oraz przebudowy. W związku z powyższym kryterium podstwą projektowania wszelkich zadań gospodarczych, które są realizowane w trwającym dziesięcioleciu, są potrzeby hodowlane każdego, indywidualnie rozpatrywanego drzewostanu.

Szczegółowe projektowanie użytkowania oraz ustalanie jego rozmiaru wynika z pełnionych funkcji, stanu sanitarnego drzewostanu, stopnia zaawansowania odnowienia oraz fazy rozwojowej drzewostanu.

Ilość drewna (grubizny) do pozyskania określana jest jako etat cięć – planowana maksymalna wielkość pozyskania drewna ustalana na 10 lat w planie urządzenia lasu. W LZD obecnie obowiązuje PLAN URZĄDZENIA LASU na okres 2008-2017 Roczny rozmiar pozyskania w LZD Krynica kształtuje się na poziomie ok 28 tyś. m3.

Użytki dzielimy na przedrębne i rębne. 

Przytoczone poniżej regulacje prawne odzwierciedlają zapisy Ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 r.

Art. 26. Stałym zakazem wstępu objęte są lasy:

 1. uprawy leśne do 4 m wysokości;
 2. powierzchnie doświadczalne i drzewostany nasienne;
 3. ostoje zwierząt;
 4. źródliska rzek i potoków;
 5. obszary zagrożone erozją.

Art. 30. mówi o tym, czego się w lasach zabrania:

 1. zanieczyszczania gleby i wód;
 2. zaśmiecania;
 3. rozkopywania gruntu;
 4. niszczenia grzybów oraz grzybni,
 5. niszczenia lub uszkadzania drzew, krzewów lub innych roślin;
 6. niszczenia urządzeń i obiektów gospodarczych, turystycznych i technicznych oraz znaków i tablic;
 7. zbierania płodów runa leśnego w oznakowanych miejscach zabronionych;
 8. rozgarniania i zbierania ściółki;
 9. wypasu zwierząt gospodarskich;
 10. biwakowania poza miejscami wyznaczonymi przez właściciela lasu lub nadleśniczego;
 11. wybierania jaj i piskląt, niszczenia lęgowisk i gniazd ptasich, a także niszczenia legowisk, nor i mrowisk;
 12. płoszenia, ścigania, chwytania i zabijania dziko żyjących zwierząt;
 13. puszczania psów luzem;
 14. hałasowania oraz używania sygnałów dźwiękowych, z wyjątkiem przypadków wymagających wszczęcia alarmu.

Zgodnie z Art. 27. Lasy stanowiące własność Skarbu Państwa są udostępniane, z uwzględnieniem zakazów zawartych w art. 26 i art. 30, do zbioru płodów runa leśnego:

 1. na potrzeby własne,
 2. dla celów przemysłowych, z zastrzeżeniem, że: zostanie zawarta umowa z nadleśniczym, pod warunkiem, że zbiór runa leśnego nie zagraża środowisku leśnemu.

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Leśny Zakład Doświadczalny
ul. Ludowa 10
33-380
Krynica-Zdrój
lzdkrynica[a]urk.edu.pl
18 471 20 68
18 477 77 70
© 2019 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR