Charakterystyka przyrodniczo-leśna

1. Warunki klimatyczne

Średnia roczna temperatura powietrza wynosi 5,3 oC i waha się w granicach od 3,8 oC do 6,8 oC. Najzimniejszym miesiącem roku jest styczeń, a najcieplejszym lipiec. Średnia roczna suma opadów wynosi 1000 mm, przy czym najwyższe opady notuje się w miesiącach letnich (czerwiec – sierpień), a najniższe sumy opadów występują w okresie jesiennym i zimowym (listopad – marzec). Najczęściej występują tu wiatry z kierunku północnego lub północno-zachodniego, o średniej prędkości 3,1 m/s, przeważające w okresie wiosenno – letnim oraz z kierunku południowego lub południowo – zachodniego najczęstsze w okresie jesienno – zimowym (2,8 m/s).

2. Lesistość terenu LZD Krynica oraz skład gatunkowy

Leśny Zakład Doświadczalny leży w granicach gmin o dużej lesistości: lesistość miasta i gminy Krynica – Zdrój wynosi 55,9 %, lesistość miasta i gminy Muszyna wynosi 62 %.

Skład gatunkowy drzewostanów LZD Krynica przedstawia poniższe zdjęcie:

3. Tektonika, geologia i gleby.

Charakteryzowany obszar jest położony w całości w obrębie płaszczowiny magurskiej Zewnętrznych Karpat fliszowych. Na obszarze zajmowanym przez LZD Krynica występują dwie zasadnicze grupy utworów geologicznych, charakterystyczne dla utworów karpackich. Są to piaskowce magurskie oraz warstwy podmagurskie. Piaskowce magurskie, najmłodsze ogniwo płaszczowiny magurskiej, zajmują z reguły grzbiety, szczyty i górne partie wysokich wzniesień. W niższych położeniach na powierzchnie wychodzą utwory podmagurskie i ich zwietrzeliny. Utwory te reprezentują utwory geologiczne głównie z trzeciorzędu. Materiał geologiczny młodszego pochodzenia – czwartorzędowego, tworzą głównie osady aluwialne i deluwialne (materiał osuwiskowo – koluwialny).

5. Gleby (ogólna charakterystyka)

W trakcie inwentaryzacji gleb Leśnego Zakładu Doświadczalnego stwierdzono obecność 15 podtypów gleb należących do 8 typów.
Największy udział w LZD mają gleby brunatne (6 162,30 ha – 95,88 %). Zdecydowanie rzadziej spotykane są gleby gruntowoglejowe (93,28 ha – 1,45%). Pozostałe typy gleb występują sporadycznie (gleby bielicowe, rdzawe, deluwialne, opadowoglejowe, mady), zajmując w sumie tylko 98,25 ha, co stanowi zaledwie 1,54 % powierzchni LZD Krynica. Gleby najczęściej występujące na terenie LZD Krynica należą do podtypu gleb brunatnych kwaśnych (74,31 %). Stosunkowo duży odsetek gleb przypada również na podtyp gleb brunatnych wyługowanych (14,64%) i brunatnych właściwych (6,66 %). Gleby brunatne bielicowe, podobnie jak pozostałe typy i podtypy gleb występują sporadycznie, na bardzo niewielkich powierzchniach.

6. Typy siedliskowe lasu

Na terenie LZD Krynica wyróżniono 4 górskie typy siedliskowe lasu:

Las mieszany górski świeży (LMGśw),
Las górski świeży (LGśw),
Las górski wilgotny (LGw)
Las łęgowy górski (LłG).

Najbardziej rozpowszechnionym siedliskowym typem lasu jest las górski świeży zajmujący 91,4 % całego obszaru LZD. Znacznie mniejszą powierzchnię zajmuje las górski wilgotny 1,5 % oraz las mieszany górski świeży 6,8 %. Las łęgowy górski występuje na bardzo niewielkiej powierzchni 0,3% ogółu obszaru LZD Krynica.

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Leśny Zakład Doświadczalny
ul. Ludowa 10
33-380
Krynica-Zdrój
lzdkrynica[a]urk.edu.pl
18 471 20 68
18 477 77 70
© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR