Informacje RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO PRZY WYPOŻYCZENIU NART W LZD KRYNICA

 

Zgodnie z art 13 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie ogólne o ochronie danych), niniejszym informujemy, iż:

 

1)      Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Al. Adama Mickiewicza 21, 31-120 Kraków.   

2)      Uniwersytet Rolniczy powołał inspektora ochrony danych Magdalenę Bialik, z którą można kontaktować się za pomocą adresu e-mail: iod@urk.edu.pl lub pisemnie na adres jak w pkt 1).

3)      Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przy wypożyczeniu nart, na podstawie zawartej umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt b tj. związanym z płaceniem podatków, w tym prowadzenie i przechowywanie ksiąg podatkowych i dokumentów związanych z prowadzeniem ksiąg podatkowych oraz przechowywania dowodów księgowych. Podstawą przetwarzania danych są obowiązki wynikające z przepisów podatkowych (ordynacja podatkowa, ustawa o podatku od towarów i usług, ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych).

4)      Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz jest niezbędne do podjęcia działań związanych z umową wypożyczenia nart. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia umowy i świadczenia przez nas usługi wypożyczenia.

5)      Posiada Pani/Pan prawo do:

a)      Dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

b)      Przenoszenia danych,

c)      Wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania

– w przypadkach i na warunkach określonych w Rozporządzeniu ogólnym;

6)      Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą instytucje, którym jesteśmy zobligowani udostępniać dane na podstawie przepisów prawa (np. Urząd Skarbowy)

7)       Pani/Pana dane osobowe takie jak imię, nazwisko, PESEL będą przetwarzane do czasu zakończenia realizacji umowy wypożyczenia nart.

8)      Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami Rozporządzenia ogólnego.

9)      Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania ani też wykorzystywane do celów marketingowych, nie będą przekazywane firmom powiązanym, partnerom czy innym podmiotom gospodarczym.

10)  Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Leśny Zakład Doświadczalny
ul. Ludowa 10
33-380
Krynica-Zdrój
lzdkrynica[a]urk.edu.pl
18 471 20 68
18 477 77 70
© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR