Leśny Kompleks Promocyjny "Lasy Beskidu Sądeckiego"

Nazwy "leśny kompleks promocyjny" użyto po raz pierwszy w uzasadnieniu do decyzji nr 23 MOŚZNiL z dnia 8 listopada 1994 roku w sprawie ochrony i zagospodarowania Puszczy Białowieskiej.

logo LKP

Formalne utworzenie pierwszych 7 leśnych kompleksów promocyjnych nastąpił z chwilą wydania przez dyrektora generalnego Lasów Państwowych zarządzenia nr 30 z dnia 19 grudnia 1994 roku.

 

 

Ideą tworzenia leśnych kompleksów promocyjnych jest godzenie celów gospodarczych z celami aktywnej ochrony ekosystemów, promocja wielofunkcyjnej gospodarki leśnej, jako elementu zrównoważonego rozwoju, propagowanie technologii przyjaznych środowisku oraz promocja badań naukowych. Są wyrazem proekologicznej polityki leśnej państwa. Utworzone na obszarze całego kraju, pokazują zmienność warunków siedliskowych, różnorodność składu gatunkowego lasu i wielość pełnionych przez niego funkcji. W ramach LKP leśnicy promują zrównoważoną gospodarkę leśną, wspierają badania naukowe i prowadzą edukację leśną społeczeństwa.

Dzięki LKP widać, że można osiągnąć kompromis między najważniejszymi zadaniami leśnictwa: gospodarką leśną mającą na celu m.in. produkcję drewna, ochroną przyrody, badaniami naukowymi i szeroko rozumianą edukacją. Są dowodem, że trwale zrównoważona, wielofunkcyjna gospodarka leśna przeciwdziała zagrożeniom lasu, wynikającym z rozwoju cywilizacji.

 

 

Obecnie istnieje 25 leśnych kompleksów promocyjnych (stan na styczeń 2015r.), które zostały powołane w celu:

 • wszechstronnego rozpoznania stanu biocenozy leśnej i kierunków zachodzących w niej zmian;
 • trwałego zachowania lub odtwarzania naturalnych walorów lasu metodami racjonalnej gospodarki leśnej prowadzonej na zasadach ekologicznych;
 • integrowania celów gospodarki leśnej z aktywną ochroną przyrody;
 • promowania wielofunkcyjnej i zrównoważonej gospodarki leśnej;
 • prowadzenia prac badawczych i doświadczalnictwa leśnego w aspekcie upowszechniania zasad ekorozwoju;
 • prowadzenia szkoleń leśników i edukacji ekologicznej społeczeństwa.

Pełna lista wszystkich LKP w Polsce.

mapka


Łączna powierzchnia 25 leśnych kompleksów promocyjnych wynosi 1 267 803 ha.

 

 

14 października 2004 Dyrektor Generalny Lasów Państwowych podpisał zarządzenie nr 59 w sprawie powołania Leśnego Kompleksu Promocyjnego "Lasy Beskidu Sądeckiego".

LKP obejmuje swymi granicami:

 • Leśny Zakład Doświadczalny w Krynicy - pow. 6 409 ha, należący do Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Nadleśnictwo Piwniczna - pow. 13 269 ha, w tym: obręb leśny Muszyna (pow. 6 106 ha) oraz obręb leśny Rytro (pow. 7 163 ha).

Zarządzeniem nr 60 z dn. 29.11.2011 r. Dyrektror Generalny Lasów Państwowych wprowadził zmiany terytorialne LKP Lasy Beskidu Sądeckiego. Od tego czasu zasięg terytorialny LKP obejmuje również Nadleśnictwo Nawojowa  o powierzchni 12 373 ha. Łączna powierzchnia LKP "Lasy Beskidu Sądeckiego" po zmianach wynosi 32 051 ha.

Główne zadania Leśnego Kompleksu Promocyjnego "Lasy Beskidu Sądeckiego":

 1. promocja trwale zrównoważonej gospodarki leśnej wynikająca z funkcji ochronnych jaką pełnią tutejsze lasy (wodochronna, glebochronna, ochrony źródlisk wody mineralnej, ochronna rola lasów w strefie uzdrowisk),
 2. ochrona naturalnych drzewostanów jodłowo - bukowych,
 3. ochrona zasobów przyrody w lasach tj. indywidualna różnych form skalnych, źródeł, starych drzew oraz licznych chronionych gatunków roślin i zwierząt
 4. edukacja ekologiczna społeczeństwa

Warto podkreślić, że leśne kompleksy promocyjne to oryginalna, rodzima idea promowania ekologicznego leśnictwa. Jedynym odpowiednikiem w Europie jest szwedzka koncepcja lasu modelowego, a poza Europą – podobna, nieco wcześniejsza inicjatywa kanadyjska. Pomysł tworzenia LKP spotkał się z uznaniem wśród europejskich leśników i naukowców.

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Leśny Zakład Doświadczalny
ul. Ludowa 10
33-380
Krynica-Zdrój
lzdkrynica[a]urk.edu.pl
18 471 20 68
18 477 77 70
© 2019 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR